פתיחת תפריט הנגישות  

זכויות פנסיונית לעובדים זרים – אליה וקוץ בה

מאת כרמית דוד - מנהלת מטה מקצועי

כלל העובדים במשק, לרבות עובדים זרים, זכאים היום לביטוח פנסיוני. חוק עובדים זרים, אשר נחקק עוד טרם החובה לערוך ביטוח פנסיוני לכלל העובדים, קובע עבור עובדים זרים כי אין להעביר תשלומים להסדר ביטוח פנסיוני אלא לחשבון בנק מיוחד שתפתח המדינה לצורך כך. למרות זאת, השנים חלפו וחשבון הבנק המיוחל לא נפתח וכך, נותרים הן העובדים והן המעסיקים חשופים וללא יכולת לממש את שקבע החוק.


על פי פסיקת בתי הדין לעבודה, תחולתם של צווי הרחבה והסכמים קיבוציים חלה על עובדים זרים כפי שהיא חלה על עובדים ישראלים - בכלל זאת גם צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנכנס לתוקף בשנת 2008. על כן, גם העובדים הזרים זכאים להפרשות פנסיוניות ככל העובדים השכירים הישראליים במשק, לרבות כיסויים ביטוחיים למקרה נכות ופטירה כמתחייב על פי צו ההרחבה.

אליה וקוץ בה - המכשירים הפנסיוניים הרגילים כגון: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל, נועדו לעובדים החוסכים במשך תקופות ארוכות ולא מתאימים לעובד זר המקבל אשרת שהייה לחמש שנים בלבד. עובד שכזה, סביר להניח שירצה למשוך את כספו מיד עם עזיבתו את הארץ ולא ימתין עד הגיעו לגיל פרישה ומשכך, יחויב במס בשיעור של 35% בגין משיכה שלא כדין.

לא זו בלבד, ברוב המקרים מסרבות קרנות הפנסיה וחברות הביטוח לצרף את העובדים הזרים למוצרים פנסיוניים ולו בשל הבעייתיות הקיימת בתשלומי הצבירות לאחר מכן. חלקן הקטן של חברות הביטוח מאפשרות להפקיד את התשלומים עבור עובדים זרים בפוליסות חסכון פרטיות אך ללא כיסויים ביטוחיים.

משרד התמ"ת התייחס לסוגיה זו ופרסם במרץ 2008 הבהרה לפיה, מתכוונת יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ"ת, בשיתוף עם משרד האוצר, להקים חשבון בנק מיוחד להפקדות תשלומי פנסיה עבור עובדים זרים שיהווה תחליף לקרן פנסיה ויאפשר לאותם עובדים למשוך את כספי החיסכון הפנסיוני בעת עזיבתם, מבלי להיקנס. המסגרת החוקית לחשבון בנק מסוג זה נקבעה בסעיף 1 יא' (ו) לחוק עובדים זרים, אך  עד כה נמנע שר האוצר מלהפעיל סמכות זו שניתנה לו לפי החוק, הוא טרם ייסד קרן לעובדים זרים ולא הורה על פתיחת חשבון בנק לצורך הפקדת כספים.

בנוסף לכך, לפני כחמש שנים פורסמו תקנות לפיהן יערך הליך תחרותי לבחירת הבנק או הגוף באמצעותו יופעל הפיקדון לעובדים זרים כאמור בחוק עובדים זרים (תקנות עובדים זרים (פיקדון וחשבון הבנק), תשס"ח – 2008, שפורסמו ביום 11.2.2008). משרד התמ"ת המליץ למעסיקים בסמוך לפרסום, להימנע מהפקדת כספים בקופות גמל מאחר והנושא יוסדר בחודשים הקרובים, אך למרבה הצער, הנושא לא הוסדר עד כה.

המצב הפרדוקסלי בו המדינה טרם קבעה את המסגרת המעשית בה ניתן לקיים את החוק, מקשה על משרד התמ"ת והרשויות לאכוף את חובת ההפרשה לפנסיה. עם זאת, יש להדגיש כי אין הדבר פוטר את המעסיק מחובת ההפרשה לפנסיה עבור עובד זר, ומעסיק שלא יקיים זאת חשוף לתביעות מצד אותם עובדים - ותביעות כאלו מוגשות, מתבררות ומוכרעות, פעמים רבות לטובת העובד.

בפניות הנעשות בנושא זה למשרד התמ"ת, נמסרת התשובה כי על המעסיק לפתוח חשבון בנק ייעודי לעובדיו הזרים ובו להפקיד את התשלומים שעל המעסיק להעביר מכוחו של ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה. תשלומים אלו נצברים בחשבון זה עד למועד בו מאבד העובד את הסטטוס של "עובד זר" ואז על המעסיק להעביר את התשלומים שהצטברו לידי העובד.

לסיכום, על המעסיק חלה החובה לבטח את עובדיו הזרים בהתאם להוראות צו ההרחבה או הסכם קיבוצי החל עליו, המחייב את עריכתם של הסדר ביטוח פנסיוני לכלל עובדיו. ככל שלא ניתן לבטח את העובד עקב כשלים טכניים, טוב יעשה המעסיק אם יפתח עבור עובדיו חשבון בנק ייעודי או לחילופין פוליסת חסכון פרטית, אליהם יועברו התשלומים אשר היה על המעסיק להעביר לזכות העובד. עם זאת, יצוין כי מדובר בפתרון חלקי בלבד מאחר והוא אינו מקנה כיסוי ביטוחי לעובדים.

נשמח לעמוד לשירותך:

* שדה חובה